Ponuka našich najvyužívanejších služieb

DOHĽAD NAD ZDRAVÍM ZAMESTNANCOV

 • Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu ,priamo u Vás na pracovisku, v našom zdravotnom stredisku (prípadne na základe dohody) podľa Vašich požiadaviek, bez čakania,
  s komplexným zabezpečením odborných vyšetrení pod jednou strechou (AUDIO, SPIRO, EKG, EMG, pletyzmograf, perimeter, odber biologického materiálu - krv, moč, testy na drogy)
 • Nadštandardnú lekársku starostlivosť
 • Preventívne lekárske prehliadky pre širokú verejnosť
 • Vypracovanie náplne a frekvencie lekárskych prehliadok podľa platnej legislatívy

DOHĽAD NAD PRACOVNÝM PROSTREDÍM

 • Poradenstvo v oblasti hygieny pracovného prostredia
 • Ergonomické programy, ergonomické analýzy
 • Objektivizácia faktorov pracovného prostredia
 • Skríningové merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky)
 • Hodnotenie fyzickej pracovnej záťaže, psychickej pracovnej záťaže
 • Kategorizáciu práce a hodnotenie zdravotných rizík
 • Odborné stanoviská
 • Vypracovanie kvalifikovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku, vypracovanie interných smerníc
 • Traumatologický plán

3 PONUKA

 • pripravujeme...

4 PONUKA

pripravujeme...