DOHĽAD NAD ZDRAVÍM ZAMESTNANCOV

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, priamo u Vás na pracovisku, v našom zdravotnom stredisku (prípadne na základe dohody) podľa Vašich požiadaviek, bez čakania, s komplexným zabezpečením odborných vyšetrení pod jednou strechou (AUDIO, SPIRO, EKG, EMG, pletyzmograf, perimeter, odber biologického materiálu - krv, moč, testy na drogy).

Nadštandardnú lekársku starostlivosť.
Preventívne lekárske prehliadky pre širokú verejnosť.

Vypracovanie náplne a frekvencie lekárskych prehliadok podľa platnej legislatívy.

DOHĽAD NAD PRACOVNÝM PROSTREDÍM
Poradenstvo v oblasti hygieny pracovného prostredia.
Ergonomické programy, ergonomické analýzy.
Objektivizácia faktorov pracovného prostredia.
Skríningové merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky).
Hodnotenie fyzickej pracovnej záťaže, psychickej pracovnej záťaže.
Kategorizáciu práce a hodnotenie zdravotných rizík.
Odborné stanoviská.
Vypracovanie kvalifikovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku, vypracovanie interných smerníc.
Traumatologický plán.